Salgs- og leveringsbetingelser - Kjøkkendesign til fornuftig pris

Informasjon

Salgs- og leveringsbetingelser

 

Salgs og leveringsbetingelser for Sørlandskjøkken AS. Mars 2020.

 

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad, hvitevarer mv. («Varene») mellom Sørlandskjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»). Selger og Kunden omtales heretter i fellesskap som «Partene».

Disse salgs og leveringsbetingelser gjelder også ved bedriftskjøp, dog med den endringen at da gjelder reklamasjonsfristene i kjøpsloven.

1 GENERELT

Salg og levering av Varer fra Selger til Kunde skjer i henhold til forbrukerkjøpslovens bestemmelser, med de unntak og presiseringer som fremgår nedenfor. Særskilte og skriftlig avtalte betingelser mellom Partene går foran disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene. Kunden plikter å gjøre seg kjent med de salgs- og leveringsbetingelser som gjelder på tidspunktet for kjøpet. De til enhver tid gjeldende betingelser er tilgjengelig på Selgers hjemmeside: www.sorlandskjokken.no, eller kan fås ved henvendelse til Selger.

2 BESTILLING, TILBUD OG AVTALEINNGÅELSE

Kunden kan foreta bestilling av Varer i Selgers butikk eller per e-post. Bestillingen er bindende for Kunden når denne er mottatt av Selger. Ved bestillingen aksepterer Kunden også disse salgs- og leveringsbetingelsene. Ved bestilling pr e-post må Selgers tilbudsnummer uttrykkelig fremgå av bestillingen. Med mindre annet er avtalt, er et tilbud gitt av Selger bindende i 30 dager fra tilbudets dato. Dersom Selger har gitt et tilbud til Kunden, anses avtale inngått når Kunden skriftlig eller ved betaling har akseptert Selgers tilbud.

3 ENDRINGER I LEVERANSEN

Kunden kan gjøre endringer i bestillingen frem til bestillingen er satt i ordre hos produsent/leverandør. Etter dette tidspunkt vil endringer anses som tilleggsbestillinger. Dersom Kunden ønsker å gjøre endringer i leveransen, skal Kunden snarest mulig sende Selger en skriftlig anmodning om og beskrivelse av endringen. Anmodningen skal inneholde en klar og entydig beskrivelse av den endringen som ønskes foretatt. Selger skal innen rimelig tid oversende tilbud/oversikt/anslag over de kostnadsmessige konsekvensene endringen vil ha for leveransen. Dersom Kunden fastholder ønsket om endret leveranse, har Selger krav på å få dekket alle tilleggsomkostninger som er en følge av endringen. Kunden har ikke krav på reduksjon i prisen dersom endringen foretas etter at produksjon av varene har startet opp, eller påfører Selger omkostninger som følge av andre forhold. Selger har under enhver omstendighet rett til erstatning for tap som følge av endringen. Kundens plikt til å betale kjøpesummen faller ikke bort selv om Varene leveres tilbake til Selger.

4 LEVERANSE OG PRODUKTKVALITET

Varene skal ha den kvalitet og funksjon som følger av gjeldende lover og forskrifter, og skal tilfredsstille kravene til alminnelig god vare, med mindre noe annet er skriftlig avtalt mellom Partene. I den grad type, mengde, farge, tekniske spesifikasjoner mv. fremgår av bestilling, tilbud, ordrebekreftelse el., legges spesifikasjonene til grunn for leveransen. Kunden plikter å kontrollere spesifikasjonene nøye, og umiddelbart varsle Selger dersom spesifikasjonene avviker fra Kundens forventning. Dersom leveransen er i samsvar med angitte spesifikasjoner er Varen kontraktsmessig levert.

5 LEVERINGSSTED OG LEVERINGSTIDSPUNKT

Varene skal leveres på det sted og til det tidspunkt eller i det tidsrom som er avtalt mellom Partene. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom Partene, anses Varene levert dersom transportøren har lesset Varene av transportmiddelet. Dersom Kunden har bestilt innbæring, anses levering foretatt når varene er plassert på anvist sted innvendig. Transportør vil normalt ha på seg utesko når innbæring er avtalt. Emballasje tas ikke med av sjåfør eller Selger sine samarbeidsparter. Fjerning av emballasje er kundens ansvar. Dersom Kunden selv skal forestå frakt av Varene, anses Varene levert når disse er avhentet på Selgers sted. Ved levering går risikoen for hendelig tap og skade over på Kunden.

6 KUNDENS FORPLIKTELSER

6.1 Valg av løsninger og produkter.

Kunden er ansvarlig for valg av løsninger og produkter, og at valgte løsninger og produkter passer med Kundens behov, romutforming, spikerslag, røroppstikk, elektriske punkter mv.

6.2 Mottak av Varene

Kunden skal sørge for kjørbar vei frem til leveringsstedet, og ha lagt til rette for at Varene kan plasseres på egnet sted. Dersom Kunden, eller Kundens representant, ikke kan motta leveransen til avtalt tid, og det heller ikke er avtalt et sted der Varene kan plasseres av transportør, vil Selger besørge lagring for Kundens regning og risiko inntil levering kan finne sted. Dersom Kunden har bestilt innbæring av Varene, er Kunden ansvarlig for å klargjøre leveringsstedet, herunder sikre nødvendig adkomst via trapp/heis og tilstrekkelig areal til plassering av Varene, sørge for forsvarlig tildekking av gulv mv. som kan skades, samt gjennomføre andre nødvendige tiltak for en korrekt, forsvarlig og rettidig levering. Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser ved leveransen som følge av at Kunden ikke i nødvendig utstrekning har lagt til rette for leveransen. Selger er ikke ansvarlig for skader på Kundens ting med mindre dette skyldes Transportørens grove uaktsomhet.

6.3 Undersøkelsesplikt ved levering og etter utpakking

Kunden er selv forpliktet til å kontrollere varen mot ordrebekreftelsen. Manglende leveranse må rapporteres til Selger umiddelbart.

Dersom reklamasjonen gjelder en transportskade, skal den rapporteres til fraktselskapet så fort det lar seg gjøre – helst før han forlater stedet. Ta bilder av skaden og eventuelle omstendigheter og send det til Selger.

Etter at Varene er levert skal Kunden så snart som mulig pakke ut Varene og foreta en forsvarlig kontroll av leveransen. Mangler eller transportskader som oppdages etter utpakking av Varene skal så snart som mulig, og før monteringen påbegynnes, meldes til Selger. Melding om skade skal sendes skriftlig til Selger, og inneholde en beskrivelse av forholdet. Meldingen må også dokumenteres med bilder.

7 MONTERING

Dersom Kunden selv skal stå for montering av Varene, plikter Kunden å følge Selgers monteringsanvisninger. Funksjonssvikt, skader, slitasje mv. som skyldes uriktig montering, kan ikke gjøres gjeldende som mangler.

Selger leverer også montering av Varene via et etablert nettverk av samarbeidende håndverkere som har erfaring med montering av Selgers Varer. Slik montering gjelder bare selve Varen. Kunden kan etter eget ønske avtale ytterlige arbeider med denne håndverkeren. Kontrakt om det inngås i så fall direkte mellom Kunden og den aktuelle håndverker. Selger er ikke part i denne avtalen, og har ingen rettigheter eller plikter etter avtalen. Kunden og håndverkeren avtaler direkte hvilke arbeider avtalen skal omfatte og hvilke ytelser Kunden skal levere.

Dersom ikke annet er avtalt skal Kunden klargjøre monteringsstedet, herunder sørge for at monteringsstedet er ryddet og klargjort for montering, at nødvendige tilkoblingspunkter for vann og elektrisitet mv. er etablert, at gulv som kan skades er forsvarlig tildekket mv. Emballasje tas ikke med av montør/håndverker. Fjerning av emballasje er Kundens ansvar. Selger er ikke ansvarlig for eventuelle feil, mangler eller følgeskader i forbindelse med monteringsarbeider foretatt av slike samarbeidspartnere.

8 RETUR

Ingen returer kan skje uten forutgående avtale med Selger. Alle returer skal merkes med ordrenummer. Kun varer uten skader tas i retur.

Hvitevarer må returneres i uåpnet, original emballasje. Spesialbestilte/-tilpassede varer tas i utgangspunktet ikke i retur.

9 PRISER OG BETALING

Alle priser er oppgitt inklusive mva. og andre offentlige avgifter. Kunden skal betale den avtalte kjøpesummen innen den frist Partene har blitt enige om. Dersom det ikke er avtalt at Varene skal leveres på kreditt, har Selger ikke plikt til å levere Varene til Kunden før kjøpesummen er betalt. Ved forsinket betaling påløper den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Dersom det avtales kreditt gjøres det oppmerksom på at Selger normalt i forkant foretar kredittsjekk av Kunden og Selger tar forbehold om at kredittsjekken gir tilfredsstillende resultat. Kostnader til levering av Varene kommer i tillegg til den avtalte kjøpesummen, med mindre det er avtalt at slike kostnader skal inngå som en del av det avtalte vederlaget.

10 SALGSPANT

Selger har salgspant i Varene inntil hele kjøpesummen, inklusive renter og omkostninger samt eventuelt lagerleie, er betalt. Salgspantet stiftes i særskilt avtale om mellom Partene i henhold til pantelovens bestemmelser om salgspant, jf. blant annet §§3-14 og 3-17.

11 VEDLIKEHOLD

Kunden bør utføre vedlikehold i henhold til Selgers vedlikeholdsveiledning. Funksjonssvikt, skader, slitasje mv. som skyldes manglende vedlikehold, kan ikke påberopes som mangler ved Varen.

12 AVBESTILLING

Dersom Kunden avbestiller Varene før levering, er Kunden forpliktet til å dekke det økonomiske tap Selger lider som følge av avbestillingen. Selger skal i rimelig utstrekning søke å begrense sitt tap. Kunden har ikke rett til å avbestille varene etter at levering i henhold til denne avtalen er foretatt.

13 MISLIGHOLD OG REKLAMASJON

13.1 Reklamasjon

Dersom Varen har en mangel må Kunden, innen rimelig tid etter at mangelen ble, eller burde blitt oppdaget, sende en skriftlig reklamasjon til Selger, og gi melding om at mangelen vil bli påberopt. Benytt eget skjema på Selgers hjemmeside. Kundens undersøkelsesplikt og reklamasjon i forbindelse med mottak av Varene er regulert i punkt 6.3 over. Reklamasjoner må skje senest to år etter levering av Varen, men mindre Varen eller den mangelfulle delen er ment å vare vesentlig lengre. I slike tilfeller er reklamasjonsfristen 5 år.

Dersom kunden utbedrer skaden selv eller får det utført av tredjepart, kompenseres ikke reklamasjonen med mindre det på forhånd er avklart med skriftlig samtykke. Feil eller mangler i forbindelse med montering av andre enn Selgers representant gir ikke rett til reklamasjon. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort inngrep i varen. Det samme gjelder dersom en skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk/montering, mangelfullt vedlikehold eller andre ytre påvirkninger.

13.2 Mangler ved varene

Varene har en mangel dersom disse på leveringstidspunktet ikke er i samsvar med de krav til kvalitet som er avtalt mellom partene eller følger av ufravikelig lovgivning og/eller tekniske krav. Ved mangelfull leveranse har Kunden rett til å gjøre gjeldende de misligholdsbeføyelser som følger av forbrukerkjøpsloven kapittel 6 så langt de passer, og på de vilkår som fremgår av loven.

13.3 Forsinket levering

Varene er forsinket dersom Varene, eller deler av disse, ikke er levert på avtalt tidspunkt eller innen avtalt tidsrom, og dette ikke skyldes forhold hos Kunden eller andre forhold som fritar Selger for leveringsplikten. Kundens rett til å gjøre gjeldende de misligholdsbeføyelser som følger av forbrukerkjøpsloven kapittel 5 så langt de passer, og på de vilkår som fremgår av loven.

14 SELGERS RETTIGHETER VED KUNDENS MISLIGHOLD

Ved Kundens avtalebrudd har Selger rett til å gjøre gjeldende de beføyelser som fremgår av denne avtalen, samt forbrukerkjøpslovens bestemmelser om forbrukerens mislighold.

15 PERSONVERN

Behandling av personopplysninger som blir registrert i forbindelse med kjøp av Varer, vil skje i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og regler. Alle opplysninger vil bli lagret på forsvarlig måte, og vil ikke være tilgjengelig for uvedkommende.

16 TVIST, LOVVALG OG VERNETING

For det tilfelle at det oppstår tvist i tilknytning til denne avtalen, skal tvisten søkes løst i minnelighet. Dersom Partene ikke kommer til en minnelig løsning avgjøres tvisten etter norsk rett. Partene vedtar Kristiansand tingrett som rett verneting.