Registrering av reklamasjon

Velg vare og tilstand

For at vi skal kunne behandle forespørselen din må vi ha noen opplysninger om det du har handlet hos oss, samt opplysninger om varen og kontaktinformasjonen din. Først ønsker vi at du krysser av for hvilken type vare du ønsker å reklamere på, samt denne varens tilstand.

Du må foreta et valg i hvert av feltene for å komme videre i registreringen:

Type vare: *

Varens tilstand: *

Detaljer om kjøp

Vi ønsker nå at du fyller inn noen detaljer om kjøpet ditt. Feltene som er markert med en stjerne er obligatoriske å fylle inn for å komme videre i registreringen. Fyll likevel inn så mye du klarer for raskest mulig behandling.


Salgs og leveringsbetingelser for Sørlandskjøkken AS

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad, hvitevarer mv. («Varene») mellom Sørlandskjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»). Selger og Kunden omtales heretter i fellesskap som «Partene». Disse salgs og leveringsbetingelser gjelder også ved bedriftskjøp, dog med den endringen at da gjelder reklamasjonsfristene i kjøpsloven.

1 GENERELT Salg og levering av Varer fra Selger til Kunde skjer i henhold til forbrukerkjøpslovens bestemmelser, med de unntak og presiseringer som fremgår nedenfor. Særskilte og skriftlig avtalte betingelser mellom Partene går foran disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene. Kunden plikter å gjøre seg kjent med de salgs- og leveringsbetingelser som gjelder på tidspunktet for kjøpet. De til enhver tid gjeldende betingelser er tilgjengelig på Selgers hjemmeside: www.sorlandskjokken.no, eller kan fås ved henvendelse til Selger.

2 BESTILLING, TILBUD OG AVTALEINNGÅELSE Kunden kan foreta bestilling av Varer i Selgers butikk eller per e-post. Bestillingen er bindende for Kunden når denne er mottatt av Selger. Ved bestillingen aksepterer Kunden også disse salgs- og leveringsbetingelsene. Ved bestilling pr e-post må Selgers tilbudsnummer uttrykkelig fremgå av bestillingen. Med mindre annet er avtalt, er et tilbud gitt av Selger bindende i 30 dager fra tilbudets dato. Dersom Selger har gitt et tilbud til Kunden, anses avtale inngått når Kunden skriftlig eller ved betaling har akseptert Selgers tilbud.

3 ENDRINGER I LEVERANSEN Kunden kan gjøre endringer i bestillingen frem til bestillingen er satt i ordre hos produsent/leverandør. Etter dette tidspunkt vil endringer anses som tilleggsbestillinger. Dersom Kunden ønsker å gjøre endringer i leveransen, skal Kunden snarest mulig sende Selger en skriftlig anmodning om og beskrivelse av endringen. Anmodningen skal inneholde en klar og entydig beskrivelse av den endringen som ønskes foretatt. Selger skal innen rimelig tid oversende tilbud/oversikt/anslag over de kostnadsmessige konsekvensene endringen vil ha for leveransen. Dersom Kunden fastholder ønsket om endret leveranse, har Selger krav på å få dekket alle tilleggsomkostninger som er en følge av endringen. Kunden har ikke krav på reduksjon i prisen dersom endringen foretas etter at produksjon av varene har startet opp, eller påfører Selger omkostninger som følge av andre forhold. Selger har under enhver omstendighet rett til erstatning for tap som følge av endringen. Kundens plikt til å betale kjøpesummen faller ikke bort selv om Varene leveres tilbake til Selger.

4 LEVERANSE OG PRODUKTKVALITET Varene skal ha den kvalitet og funksjon som følger av gjeldende lover og forskrifter, og skal tilfredsstille kravene til alminnelig god vare, med mindre noe annet er skriftlig avtalt mellom Partene. I den grad type, mengde, farge, tekniske spesifikasjoner mv. fremgår av bestilling, tilbud, ordrebekreftelse el., legges spesifikasjonene til grunn for leveransen. Kunden plikter å kontrollere spesifikasjonene nøye, og umiddelbart varsle Selger dersom spesifikasjonene avviker fra Kundens forventning. Dersom leveransen er i samsvar med angitte spesifikasjoner er Varen kontraktsmessig levert.

5 LEVERINGSSTED OG LEVERINGSTIDSPUNKT Varene skal leveres på det sted og til det tidspunkt eller i det tidsrom som er avtalt mellom Partene. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom Partene, anses Varene levert dersom transportøren har lesset Varene av transportmiddelet. Dersom Kunden har bestilt innbæring, anses levering foretatt når varene er plassert på anvist sted innvendig. Transportør vil normalt ha på seg utesko når innbæring er avtalt. Emballasje tas ikke med av sjåfør eller Selger sine samarbeidsparter. Fjerning av emballasje er kundens ansvar. Dersom Kunden selv skal forestå frakt av Varene, anses Varene levert når disse er avhentet på Selgers sted. Ved levering går risikoen for hendelig tap og skade over på Kunden.

6 KUNDENS FORPLIKTELSER 6.1 Valg av løsninger og produkter. Kunden er ansvarlig for valg av løsninger og produkter, og at valgte løsninger og produkter passer med Kundens behov, romutforming, spikerslag, røroppstikk, elektriske punkter mv. 6.2 Mottak av Varene Kunden skal sørge for kjørbar vei frem til leveringsstedet, og ha lagt til rette for at Varene kan plasseres på egnet sted. Dersom Kunden, eller Kundens representant, ikke kan motta leveransen til avtalt tid, og det heller ikke er avtalt et sted der Varene kan plasseres av transportør, vil Selger besørge lagring for Kundens regning og risiko inntil levering kan finne sted. Dersom Kunden har bestilt innbæring av Varene, er Kunden ansvarlig for å klargjøre leveringsstedet, herunder sikre nødvendig adkomst via trapp/heis og tilstrekkelig areal til plassering av Varene, sørge for forsvarlig tildekking av gulv mv. som kan skades, samt gjennomføre andre nødvendige tiltak for en korrekt, forsvarlig og rettidig levering. Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser ved leveransen som følge av at Kunden ikke i nødvendig utstrekning har lagt til rette for leveransen. Selger er ikke ansvarlig for skader på Kundens ting med mindre dette skyldes Transportørens grove uaktsomhet. 6.3 Undersøkelsesplikt ved levering og etter utpakking Kunden er selv forpliktet til å kontrollere varen mot ordrebekreftelsen. Manglende leveranse må rapporteres til Selger umiddelbart. Dersom reklamasjonen gjelder en transportskade, skal den rapporteres til fraktselskapet så fort det lar seg gjøre – helst før han forlater stedet. Ta bilder av skaden og eventuelle omstendigheter og send det til Selger. Etter at Varene er levert skal Kunden så snart som mulig pakke ut Varene og foreta en forsvarlig kontroll av leveransen. Mangler eller transportskader som oppdages etter utpakking av Varene skal så snart som mulig, og før monteringen påbegynnes, meldes til Selger. Melding om skade skal sendes skriftlig til Selger, og inneholde en beskrivelse av forholdet. Meldingen må også dokumenteres med bilder.

7 MONTERING Dersom Kunden selv skal stå for montering av Varene, plikter Kunden å følge Selgers monteringsanvisninger. Funksjonssvikt, skader, slitasje mv. som skyldes uriktig montering, kan ikke gjøres gjeldende som mangler.

Kontaktinfo

Nå trenger vi din kontaktinformasjon. Når du trykker på send vil du motta et automatisk svar, inkludert en kopi av forespørselen din. Sørlandskjøkken har som mål å svare raskest mulig på henvendelsen din, men i travle perioder ber vi om forståelse for at det kan gå opp imot tre arbeidsdager før vi kommer tilbake til deg.

Håndtering av personopplysninger

Den nye personvernforordningen krever at vi må ha ditt samtykke for å lagre
kontaktinformasjonen din i våre systemer.